Az oldalunk sütiket használ.Néhányan közülük alapvető fontosságúak, míg mások segítenek abban, hogy javítsuk az oldal működését, mivel betekintést nyújtanak a webhely használatához. Az általunk használt sütikkel kapcsolatos részletes információkért tekintse meg az Adatvédelmi szabályzatot.
Elfogadom a beállításokat

ParfumClub Instagram Nyeremenyjáték


A PARFUMCLUB KFT PROMÓCIÓS JÁTÉKA

PARFUMCLUB NYEREMÉNYJÁTÉK

- játékszabályzat -  I.    A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: „Instagram Nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: Parfum Club Kft. Székhely: 1101 Budapest
Albertirsai út 3. cégjegyzékszám: 01 09 692448, adószám: 12556436-243 (a továbbiakban: Szervező)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál). Játékos a játék időtartama alatt „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Szervező „parfum_club_hungary” elnevezésű Instagram oldalával, „megosztja” az általa készített www.parfumclub.hu webshopban vásárolt terméket ábrázoló vizuális tartalmat (a továbbiakban: tartalom) saját instagram oldalán, bejelöli „taggeli” a fényképet a #parfum_club_hungary_pentek13 jelöléssel. Az egyes nyereményeket a játékban a zsűri által kiválasztott legkreatívabb fotót feltöltő rajongó szerzi meg.
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
 
II.    A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.
 
III.    A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:
A Játék 2018. április 13. napján kezdődik, és 2018. április 18. napjáig tart.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, II. fejezetben említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.
 
V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az „parfum_club_hungary” Instagram oldalával, „megosztja” az általa készített, www.parfumclub.hu webshopban vásárolt terméket ábrázoló tartalmat saját instagram oldalán, bejelöli „tageli” a fényképes tartalmat a „#parfum_club_hungary_pentek13” jelölésekkel.
Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNY:
A nyeremények Szervezőnek a www.parfumclub.hu címen elérhető internetes áruházában (a továbbiakban: Szervezői webáruház) megtalálható 1 db ParfumClub meglepetéscsomag: ennek tartalma előre nem meghatározott.
 
VII.    A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:
A Szervező a nyertes nevét legkésőbb a kiválasztást követő napon a www.parfumclub.hu/2018_tavaszi_Instagram_kampany , www.instagram/parfum_club_hungary weboldalon teszi közzé. A nyertes Játékos ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával, ahol a nyereményt a Játékosnak az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kézhez kapja.
 
VIII.    ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:
A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli. >> ezt is országspecifikusra, ha szükséges, ha nem, akkor legyen a sablon
A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.
 
IX.    A BEÉRKEZETT PÁLYAMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐI JOGOKRÓL:

Játékos a jelentkezésével (V. fejezet) az általa készített tartalomnak, mint szellemi alkotásának bármely területi korlátozástól mentes, korlátlan időre szóló, kizárólagos, harmadik félre átruházható felhasználási jogát minden visszavonástól mentesen Szervezőre ruházza. Játékos hozzájárul, hogy Szervező a tartalmat interneten közzétegye, azt lefordítsa, vagy azon módosításokat eszközöljön.
 
X.    A ZSŰRI ÁLTAL TÖRTÉNŐ KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI
Zsűri a nyertesek kiválasztása céljából, az alábbi szempontok szerint, szubjektív véleménye alapján értékeli a Játékos által készített tartalmakat:
•    kreativitás
•    megvalósítás
•    ötletesség
•    figyelemfelkeltés
•    művészi megoldások
•    egyediség
 
XI.     ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Instagram adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.
Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.
Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Parfum Line Kft. 1101 Budapest, Albertirsai út 3. Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.
Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy a nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező, vagy ügyfele internetes oldalán (www.parfumclub.hu/2018_tavaszi_Instagram_kampany www.instagram/parfum_club_hungary) Szervező munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően 60 napon keresztül közzétegyék.
A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a.    a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
b.    a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
c.    a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.
 
XII.    VEGYES RENDELKEZÉSEK:
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Játékról szóló információk és a részletes játékszabályzat megtalálhatók a www.parfumclub.hu/2018_tavaszi_Instagram_kampany weboldalon.


 
Budapest, 2018. 04. 13.